Koncepcja wstępna projektu

Na wnętrza trzeba zawsze patrzeć całościowo. Nawet jeśli ta całość ma być kompletnym miksem, nawet jeśli w zamierzeniu każdy pokój ma być innym światem. To musi być przemyślane. Nie ocenia się przecież człowieka po każdym członku ciała z osobna, ani po każdej wadzie i zalecie - to czy kogoś lubimy (lub czy nam się podoba;) zależy od całokształtu twórczości. Tak samo jest z wnętrzami.

Urządzenie całości jest zatem dla architekta/designera sytuacją idealną i pożądaną. Dlatego z przyjemnością przyjęliśmy zlecenie szkoły językowej. Na pomysł wstępny nie musieliśmy długo czekać - nazwa Blue Pencil nakierowuje lepiej niż GPS na... kolor niebieski. Ale dobry designer nie pomaluje po prostu ścian na niebiesko i nie zawiesi obrazków z ołówkami, a przecież Kazura uważa się za dobrych designerów!

Ostatnio wykonaliśmy małą renowację u znajomej, gdzie najmocniejszym elementem był grafitowy podciąg. Zachęceni efektem (lepszym niż się spodziewaliśmy!) postanowiliśmy pokombinować z sufitami także tutaj. Dlatego właśnie powstał pomysł, aby niebieski pojawił się na sufitach. Na ścianach mógłby z jednej strony zbytnio rozpraszać uczniów, z drugiej - zabrać im element zaskoczenia, pozbawić symbolu wychodzenia poza sztampę.

Dlatego aby zrobić wnętrza sprzyjające skupieniu, ale równocześnie pobudzające - postanowiliśmy na ścianach w dużej mierze zastosować neutralne kolory - biel, krem, perła.

Inspiracji nieoczekiwanie dostarczył nam także katalog z farbami (zawsze znajdzie się jakiś wyjątek... Czytaj tu), który potem przejrzeliśmy szukając gotowych barw:
Dulux colors of the world

Branding już właściwie mieliśmy, lecz potrzebowaliśmy jeszcze czegoś co wyróżni szkołę i zachęci do zwiedzania sal (czyli zapisu na różne, dodatkowo płatne zajęcia - ten pomysł powinien się szczególnie spodobać inwestorowi;D ). Chcieliśmy nadać każdemu wnętrzu odrębny klimat, który pobudzi kreatywność, lecz nie zaatakuje swoją pomysłowością i ilością elementów uczniów. Najważniejsi są przecież uczniowie. I nauczyciel. Chcieliśmy stworzyć atmosferę pracy i wychodzenia poza sztampę.

Ważnym elementem wnętrza jest też hol - czekają tam uczniowie, którzy się -prawdopobnie - nudzą oraz rodzice, którzy na pewno się nudzą czekając na dzieci. Od razu wpadł mi pomysł na pewną interaktywność...
...Co wpadło mi do głowy? Co wymyśliliśmy, żeby zindywidualizować sale? Dowiecie się w następnych odcinkach!On the interiors you should always look overall. Even if the whole is to be a complete mix, even if the intention is that every room has to be a different world. It has to be considered. No man is evaluated after each member of the body separately, or after every defect and advantage- the fact that we like someone depends on the overall creativity. The same is with the interiors.

Arranging a whole is, therefore, for the architect / designer a desirable, ideal situation. So it's a pleasure for us to designing interiors of language school. At the initial idea we does not have to wait long - the name of Blue Pencil directs better than GPS on ... blue. But a good designer does not just paint the walls with blue and not hang pictures of pencils, and yet Kazura considered to be good designers!


We've recently done a small renovation of our friend's apartment, where the strongest element was graphite substring over the kitchen. Encouraged by the result (better than expected!), we've decided to make sth with ceilings here as well. This is why the idea that blue must appeared on the ceiling arised. On walls blue could on the one hand too distracting students, on the other - to take the element of surprise, to deprive the symbol to go beyond clichés.


Therefore, in order to make the interior of favorable concentration, but at the same time stimulating - decided on the walls largely used neutral colors - white, cream, pearl.

A catalog of paint also unexpectedly provided us with inspiration (there's always an exception ... Read here), which then looked through looking for ready-made color:


We've actually had branding, but we still needed something that distinguish school and encourage people to explore the halls (or encourage to enroll in the different classes extra charge - this idea should appeal to investors especially D). We wanted to give each room a distinct interior environment that stimulates creativity, but do not attack their ingenuity and the number of student's items. The most important are of course students. And the teacher. We wanted to create an atmosphere of work and go beyond the clichés.

An important element of the interior is a hall - students who wait here are probably bored and also parents who will definitely get bored waiting for the children. I immediately got an idea for some interactivity ...
... What occurred to me? What we came up with to personalize the rooms? You will find out in the next episodes!

0 komentarze