Czym jest archo-polo?

Możemy zgodnie przyznać, że architektoniczne disco-polo istnieje. Wiemy nawet skąd się wzięło w naszych domach, jak dotarło pod strzechy i którym kanałem się szerzy niczym choroby pandemiczne. Ważne jest jednak, aby umieć prawidłowo rozpoznać objawy.

Chcesz wiedzieć skąd się wzięło architektoniczne disco-polo? Sprawdź tutaj.

Disco-archo to nie tylko żółcie i zielenie na ścianach, agresywnie wdzierające się do naszej percepcji. To także niekoniecznie meble z roku 2000 kupione w markecie. Disco-archo to atmosfera i całokształt wnętrza, które z jednej strony wygląda dość powszechnie (żeby nie powiedzieć - pospolicie), a z drugiej propaguje te same, powszechne błędy.

Najważniejsze - fakt urządzania wnętrza w latach 90, czy pierwszych latach XXI wieku nie czyni Was architektoniczną Shazzą. Moda się zmienia, pojęcie nowoczesności ewoluuje lub zatacza krąg i niektóre elementy - wówczas modne, nowoczesne - mogą dziś wyglądać trochę archaicznie. Ale tym się nie przejmujcie - nie musicie od razu wszystkiego wyrzucać i inwestować w nowe wnętrze. Najbardziej istotne i oburzające jest inwestowanie pieniędzy DZIŚ w meble, farby, tapety, które wyglądają jakby zostały zakupione parę ładnych lat temu. Kiedy ktoś wydaje przykładowo 15 tysięcy złotych na remont salonu i rok po remoncie stwierdzam, że tu najprawdopodobniej nie było nic robione od 20 lat - wtedy jest dramat. Źle zainwestowane pieniądze. Architektoniczne Amber Gold.

Jeżeli zatem zamierzacie rozpocząć remont i samodzielnie urządzić swoje wnętrze, postarajcie się unikać podstawowych błędów, które są oczywistą definicją archo-polo:

1. Łączenie kolorów

Zasad łączenia barw można znaleźć tyle, ile samych kolorów. Przestrzeganie ich też jednak nie gwarantuje dobrego efektu. Odwołać się tu należy do swoistego wyczucia - niektórzy się z nim rodzą, inni uczą całe życie. Jest to jednak umiejętność bez wątpienia wyuczalna.
O łączeniu kolorów i aktualnych trendach będziemy pisać niebawem - zachęcamy do subskrypcji naszego bloga!
Wyczucia nabywa się przez oglądanie, analizowanie i skupianie koncentracji na dobrych wnętrzach. Wówczas w naszych mózgach tworzą się nowe ścieżki - niczym na dysku twardym - które nawet jeśli zostaną wymazane jako obraz, pozostaną jako skojarzenie. Im więcej obrazów - tym więcej skojarzeń oraz więcej kreatywnych pomysłów powstających na ich bazie. Czyż kreatywność nie jest innowacyjnym wykorzystywaniem tego, co już zapamiętaliśmy?
W tym miejscu należy jednak pamiętać, że nie każde źródło inspiracji tworzy "zdrową" ścieżkę neuronową...

2. Niewłaściwe źródła inspiracji

- no właśnie. Znaleźliście gazetkę NOMI? Castoramy? Agata-meble? Fantastycznie! Ale nie traktujcie jej jako źródło inspiracji. Naturalnym jest, że promuje się to, co się sprzedaje. Należy jedynie pamiętać, że nie zawsze sprzedaje się to, co gustowne i stylowe. Gazetka promocyjna to informacja o cenach i produktach, nie o designerach. W tym celu polecamy zapoznać się z prasą specjalistyczną i katalogami pewnych firm. Nawet jeśli nie stać Was na meble - przykładowo BoConcept - warto wybrać się do ich salonu pobrać katalog. Dla tej duńskiej marki projektują znani designerzy - w tym sezonie można kupić specjalną kolekcję Karima Rashida. Meble te mogą Was także zainspirować do odnowienia / przemalowania / przerobienia waszych aktualnych!

3. Porównywanie się z sąsiadami

Przechodząc się po wszystkich mieszkaniach w jednym bloku można czasem zauważyć tendencję inspiracji wzajemnych. Jedna osoba robi katalogowe wnętrze, potem reszta pyta kto je wykonał i kto wyprodukował meble i robi coś podobnego, dodając od siebie szczyptę swoich surrealistycznych wizji. Te wizje się zaczynają potem propagować, łączyć, mnożyć i strach pomyśleć co jeszcze, dając efekt zamkniętego koła. Pozbądźmy się naszych szkolnych nawyków kopiowania i sięgnijmy po dobre źródła inspiracji!

4. Formy wymyślne

Nie negujemy form wymyślnych. Jednak są one niebezpieczne. Ich za duże nagromadzenie powoduje ewidentne archo-polo. Co więcej, istnieje duża obawa, że formy wymyślne szybko się zestarzeją (szczególnie jeśli nie podpisuje ich znane nazwisko które samo w sobie budzi respekt) i po niedługim czasie zaczną wyglądać coraz bardziej kiczowato. Szczególnie zalecamy uważanie na formy metalurgiczne, które - choć nawiązują do klasycyzmu, secesji i elementów stylu lat 50 - są często odpowiednikiem pejzażyków kupowanych w bramach miast, między stoiskami z kapustą i chińskimi sweterkami:
Lyris Eseo żyrandol 6x40W
Drugą grupą są udziwniane proste formy - przykładowo żyrandole w kształtach szklanych kostek, które mamy w ofercie Nomi dobre 10 lat - opatrzona forma przełamywana na siłę inwencją zazwyczaj nie wygląda dobrze.
Mataro3 3x40W G9 - opal matt - lampa sufitowa

5. Błędny eklektyzm

Ostatni objaw archo-polo. Klasyka i nowoczesność to duże słowa. Ważne. Zobowiązujące. Żeby je dobrze połączyć trzeba się wykazać nielada umiejętnościami, wiedzą z zakresu historii designu i historii w ogóle. Radzimy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą ;)

Każdy z tych podpunktów wymaga rozwinięcia. Nie możemy Was zostawić z taką namiastką informacji i wypuścić w niebezpieczny świat projektowania wnętrz. Dlatego w kolejnych odcinkach Archo-polo, dowiecie się, jak uniknąć każdego z tych błędów. Śledźcie nas!


We can accordingly admit that architectural disco-polo really exist. We even know where it came from in our homes, and reached into the minds and which channel is spreading like a pandemic disease. But it is important to be able to properly recognize the symptoms.

Want to know where it came from architectural disco-polo? Check here.

Disco-archo is not only yellows and greens on the walls, aggressively encroaching into our perception. It also does not necessarily furniture bought in 2000 in a market. Disco-archo is the atmosphere and the whole interior, which on the one hand it looks commonly, on the other hand promotes the same common mistakes.

The main thing - the fact that furnishing in the 90s, and the early years of the twenty-first century does not make you an architectural Shazza. Fashion is changing, the concept of modernity evolving or staggers circle and some elements - then trendy, modern - they may today look a little archaic. But don't worry - you do not have anything immediately dispose and invest in new interior. The most important and outrageous TODAY is investing money in furniture, paint, wallpaper, which look as if they were bought quite a few years ago. When one spend, for example, 15 thousand for the renovation of the living room and one year after the renovation is to certify that there probably was not anything done for 20 years - then it is a drama. Badly invested money. Architectural Amber Gold.

So if you intend to start the repair and decorate your interior yourself, try to avoid basic mistakes that are obvious definition of archo-polo:

1. Combining colors

Principles of combining colors, you can find as much as the amount of colors. Although, adherence to them  can not guarantee results. It's necessarily here to refer to a peculiar sense - some people are born with it, others are learning whole life. However, this is without a doubt the ability to learn.
About the combining of colors and current trends we will write soon - we encourage you to subscribe our blog!
To acquire this feel it's essential to watching, analyzing and focusing concentration on good indoor. Then in our brains form new paths - like on the hard drive - which they even will be erased as the image, will remain as an associate. The more pictures - the more and more creative association of ideas arising from their database. Is creativity not an innovative use of what has been remembered?
At this point, it must be remembered that not every source of inspiration creates a "healthy" neural path ...

2. Incorrect source of inspiration

- That's it. NOMI newspaper you found? Castorama? Agata-furniture? This is fantastic! But do not treat it as a source of inspiration. It is natural that shops promotes everything what sells. Just be aware that they do not always sell what is tasteful and stylish. Newsletter promotion is information about prices and products, not about designers. For this purpose, you can see the specialist press and catalogs certain companies. Even if you can not afford the furniture - BoConcept example - make a visit to their showroom and take their directory. This Danish company cooperates with known designers - this season you can buy a special collection of Karim Rashid. Looking through such collections can also inspire you to renew / repainted / rewrite your current furnishings!

3. Comparing with the neighbors

Going through all the apartments in one block, it's easy to see the tendency of mutual inspiration. One person is doing interior based on directory, then the rest of them asked who made and who produced furniture and after that doing something similar, adding a pinch of his surreal vision. These visions are then begin to promote, connect, multiply, and dread to think what else, giving the effect of a closed circle. Let's get rid of our school habits of copying each other and reach for a good source of inspiration!

4. Fanciful forms

I do not deny elaborate forms. However, they are dangerous. Their accumulation causes a large apparentarcho-polo. What's more, there is a high risk that sophisticated forms quickly get old (especially if their are not signed by known name which itself commands respect), and after a while they start to look more and more trashy. We strongly recommend to regard the form of metallurgy, which - although refer to classical, art nouveau style and elements of the 50's - are often the equivalent of landscapes purchased at the gates of cities, between stands of cabbage and Chinese sweaters:The second group are weird/simple forms - for example, glass chandeliers in the shapes of cubes, which Nomi offers good 10 years - bear form broked down by invention usually does not look good.


5. Wrong eclecticism

The last symptom of archo-polo. Classic and modernity are big words. Important. Binding. In order to combine them well it is needed to demonstrate skills, knowledge of design history and history in general. We recommend that you consult your doctor or pharmacist;)

Each of these sub requires expansion. We can not leave you with the substitute information and let you go to the dangerous world of interior design. Therefore, in the following sections of Archo-polo, you will learn how to avoid each of these mistakes. Follow our site!

1 komentarze

  1. Fajna idea, tylko ta nazwa... archo-polo. Bardziej kojarzy mi się z archeologią i koszulkami niż architekturą i kiczem.
    :)


    _____________
    www.wnetrzazewnetrza.pl

    OdpowiedzUsuń