Sfera strefOstatnio rozmawiając ze znajomymi o mieszkaniach koleżanka uznała, że idealne dla niej mieszkanie miałoby 5 pokoi - sypialnię, pokój dzienny, pokoje dzieci (2) oraz gabinet. Dla przeciętnego Polaka mieszkającego w bloku 5 pokoi jest prawdziwym luksusem, chociaż - gdyby tak zastanowić się nad zaproponowanymi przez moją koleżankę funkcjami - taka liczba pomieszczeń powinna być standardem.

Wróćmy do naszych realiów. Według Home Broker, średni metraż poszukiwanych mieszkań w grudniu 2012 wynosił 50 m2. 5 pokoi nie zrobi się w tym nijak. Z mojego artykułu dowiecie się jak pogodzić zatem te wszystkie funkcjonalności w posiadanych przez nas mieszkaniach!

W mieszkaniu statystycznego Polaka (i nie tylko Polaka) pokój dzienny jest zbieraniną mebli - jest jakieś biurko z komputerem, stół z krzesłami, regały lub meblościanka, biblioteczka, kanapa. Fotele jak się zmieszczą. Koniecznie też szafa. Brakuje tylko sanitariatów ale na nie zazwyczaj zwyczajnie nie ma już miejsca! Efekt? Czujemy się trochę jak w sklepie meblowym albo w - po prostu - małym mieszkaniu. Codziennie czujemy, że poszliśmy na kompromis, z każdym odgłosem komputera, skrzypieniem szafy, odgłosami jedzeniowymi oraz dźwiękami czołówki ulubionego serialu. Szczególnie gdy wszystkie te bodźce audiowizualne docierają do nas równocześnie.

Problem polega przede wszystkim na mieszaniu się stref funkcjonalnych. Co to strefa w mieszkaniu? Jest to wydzielona logicznie przestrzeń spełniająca określoną, jasno zdefiniowaną funkcję  - spanie, jedzenie, praca, rozrywka. Dzięki jasnemu ich wydzieleniu, pokój wielofunkcyjny przestanie być magazynem. Jest to niezmiernie ważne dla naszego samopoczucia!

Zapraszam do zapoznania się z kilkoma zasadami urządzania naszej przestrzeni dziennej:

1. Określ czego potrzebujesz

W kawalerce musimy zmieścić wszystkie funkcje w 1 pokoju. Natomiast w większych mieszkaniach warto się zastanowić, jak rozłożyć różne funkcje. Przykładowo miejsce do pracy nie powinno przeszkadzać innym domownikom w spaniu. Z drugiej strony powinno zapewniać spokój i ciszę sprzyjającą skupieniu. Jeśli zatem śpisz sama/sam, umieść ją w sypialni, a pokój dzienny będzie kojarzył Ci się wyłącznie z relaksem i rozrywką.
Spisz funkcje które musisz mieć w mieszkaniu i pokoje. Przemyśl, czy rzeczywiście każdej potrzebujesz, czy np. nie zamierzasz wystawiać kolacji przy stole dla 8 osób.

2. Zastanów się, co Ci będzie przeszkadzać.

No właśnie. Poznajemy siebie całe życie, ale warto poobserwować swoje zachowania przez pewien czas, aby móc określić co nas denerwuje, a kiedy odczuwamy komfort. Jeśli nie chcesz spać w tym samym miejscu, w którym przyjmujesz gości, może warto wydzielić małą sypialenkę?

3. Pamiętaj o świetle!

Teraz przystępujemy do planowania na kartce. Rozrysuj sobie przestrzenie, które będą spełniać określone funkcje. Pamiętaj przy tym, że nie jest bez różnicy, gdzie je umieścisz! Stół / miejsce do pracy powinno być możliwie blisko okna, żeby mieć dostęp do możliwie najjaśniejszego światła naturalnego. Miejsce do spania natomiast, dobrze gdy jest oddalone od okna, gdyż słońce nie wybudzi nas zbyt szybko i intensywnie w niedzielny lipcowy poranek, a latarnia świecąca prosto w okno nie będzie już tak przeszkadzała w zaśnięciu.

4. Zaznaczaj strefy w realu :)

Ustawienie mebla w miejscu zaznaczonym na kartce nie jest jeszcze celującym wydzieleniem strefy. Postaraj się, aby każdą ze stref jakoś zaznaczyć, przykładowo:
- Wypoczynkową może zaznaczyć dywan,
- Nad stołem zawieś lampę oświetlającą przede wszystkim sam stół :)
- Sypialnianą można zaznaczyć tapetą lub innym kolorem ściany. W grę wchodzi też obraz lub lustro
- Strefę do pracy umieść w kącie. Zminimalizujesz w ten sposób liczbę bodźców audiowizualnych ;) Zaznaczenie jej innym kolorem również może zdać egzamin.

Gwarantuję Wam, że podział na strefy zwiększy Wasze wnętrze optycznie, o ile sposób ich wydzielania nie będzie zbytnio ekspansywny. Zasad tworzenia stref jest oczywiście dużo więcej, jednak te 4 pozwolą Wam postawić pierwsze kroki w urządzeniu Waszego "dziennego". Jeśli jednak macie jakieś pytania - piszcie na kazuradesign@gmail.com

Z przyjemnością Wam pomożemy :)


Tak samodzielnie rozrysował strefy nasz znajomy, gdy zaczął myśleć o urządzaniu swojego pokoju dziennego. Jak widać - punkt 3 może wykonać każdy ;)

This is how our friend drew zones, when he began to think about decorating his living room. As you can see - point 3 is for everyone;)


ENGLISH VERSION

Talking recently about homes with my friends, colleague said that perfect home for her would have 5 rooms - bedroom, living room, children rooms (2) and office. For the average Pole, who live in a block of flats, 5 rooms is a real luxury, though - thinking about the functions suggested by my friend  - such number of rooms should be the standard.

Let's go back to our reality. According to the Home Broker, average housing area sought in December 2012 was 50 m2. 5 rooms- in such situation can't be possible. From my article you will learn how to combine all these functions in our flats!

Statistical Pole's (and not only Pole) living room is a jumble of furniture - desk with a computer, a table with chairs, shelves or wall unit, bookcase, sofa. Also armchairs - only if they fit. Absolutely a wardrobe. The only thing missing  are toilets but usually it's not enough space for them! The result? We feel a bit like in a furniture store or - simply - a small apartment. Everyday, we realize that we constantly compromise, with each sound of the computer, creaking closet, eating sounds, and sounds of favorite TV series. Especially when all these audiovisual incentives come to us at the same time.

The problem is primarily in the mixture of functional zones. What is a zone in the house? It is logically separated space, fulfilling certain clearly defined functions - sleeping, eating, working, entertainment. With the proper separation, multi-purpose room won't longer be a warehouse. It is extremely important to our well-being!

I invite you to familiarize yourself with a few rules of furnishing our living space:


1. Determine what you need:In the studio apartment we have to put all the functions in one room. However, in larger homes it is worth considering how to properly distribute various functions. For example, a workplace should not disturb others in the sleeping household. On the other hand, it should provide peace and tranquility conducive to concentration. So if you sleep alone, place it in the bedroom and then the living room will be solely associated with relaxation and entertainment.
Write down the features that you need in the apartment and also rooms. Think, if indeed you need everything, or do not intend to expose eg dinner for 8 people.

2.Think about what you will be disturbed.


That's it. We get to know ourselves a lifetime, but we should observe our behavior for some time to be able to determine what annoys us, and when we feel comfortable. If you do not want to sleep in the same place where you invite guests, you may separate a small bedroom.

3. Remember about light!

Now we begin to plan on paper. Draw the spaces that will fulfill the specific functions. Table / workplace should be as close to the window to have access to the natural light. Bed, however, it is well to keep away from the window as the sun does not wake us too quickly on Sunday July morning, thus a lighthouse shining directly into the window won't disturb us anymore.

4. Mark the area in the real world :)


Setting  furniture in the space on the paper is not yet excelled separation zones. Try somehow to highlight each area, for example:
- Carpet can highlights relaxing area,
- Above the table, hang the lamp illuminates mainly the same table :)
- Bedroom with wallpaper, or you can select a different color of the wall. At stake is a picture or mirror
- Workplace put in the corner. Thus minimize the number of audiovisual incentives;) Using the other color also can pass the exam.

I guarantee you that zoning will enhance your interior visually, if the way of separating them will not be too expansive. Zoning principles are of course a lot more, but these 4 will allow you to put the first steps in creating your living room. However, if you have any questions - write on kazuradesign@gmail.com

It will be pleasure to help you!


1 komentarze

  1. Świetne fotki a pomoc w urządzaniu wnętrza bardzo się przydaje bo często ludzie sami nie wiedzą czego chcą i na koniec przez to wychodzi jedna wielka tragedia... Trudno jest samemu obiektywnie spojrzeć na swoje mieszkanie więc opinia z zewnątrz jest naprawdę bardzo przydatna.

    OdpowiedzUsuń