ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL 2012

A place to be...
Już 18.10 rusza ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL
sixth edition
WYSTAWY:
Exhibitions:

Kto ty jesteś?
The future is Stupid
Ways of seeing/sitting
Splash! How Good water Works
must have
make me!


Festiwal poświęcony wzornictwu 1 100, 640
projektantów!

Forum: Design&Architektura - uczestnicy nie tylko 
wysłuchają znawców designu – projektantów, producentów i 
kuratorów, ale i podyskutują z nimi, wymienią się 
doświadczeniami, między innymi zmiany  zachodzące na 
świecie, metody pracy projektantów, kondycja polskiego
designu, architektura.
Warsztaty, projekcje filmowe, Edukreacja – dla dzieci,
przegląd portfolio, kiermasz Remade Market…Na stronie
internetowej Łódź Design Festival dostępny jest już
harmonogram wydarzeń: 

Uczestnicy festiwalu mogą otrzymać 50% zniżkę! 
Szczegóły dostępne są pod linkiem: 

Festival dedicated to the design, 1 100, 640
designers!

Forum: Design & Architecture - participants not only
listen design experts - designers, manufacturers and
curators, but can talk to them, exchange their
experience, including changes in the
world, the working methods of designers, condition of the Polish
design and architecture.
Workshops, film screenings, Edukreacja - for children
review of the portfolio, fair Remade On the Market ...
Lodz Design Festival website is now available
Festival participants can receive a 50% discount!
Details are available at the following link:
podsumowanie ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL 2011


EDUKREACJE

Tags:

0 komentarze