KOLOR-POLO

Jak źle dobrać kolory we wnętrzu?

How to choose wrong colors in the interior?

Sprawa nie jest aż tak prosta jak mogłoby się wydawać. Dobre połączenie kolorów w pokojach jest zupełnie inaczej rozumiane przez różne grupy społeczne:
- plastycy – którzy patrzą na wnętrze jak na swój obraz, a we wnętrzu przecież się jeszcze mieszka!!!
- architekci – patrzą na wnętrze, jak na wnętrze – duże prawdopodobieństwo sukcesu
- malarze-wykonawcy – im mniej kolorów tym lepiej, bo „taśmy nie trzeba kleić i pędzlem zaiwaniać”
- daltoniści – „a to jest różowy?”
- Goci – ugotujmy kota.
Oczywiście, we wnętrzu należy się po prostu dobrze czuć, więc zdania typu „szary jest najlepszy” (niezależnie od mojego gustu) nic nie wnoszą do dyskusji, tym bardziej, że przecież i trendy kolorystyczne się zmieniają. Grunt to nie powielać schematów.
Jak zatem połączyć kolory, żeby czuć się w nich dobrze i nie zostać architektoniczną Shazzą?


Należy pamiętać o kilku zasadach:The case is not as simple as it might seem. Good mix of colors in the rooms is understood differently by different social groups:
- Artists - who look like the inside of his own image, and in the interior yet still lives!
- Architects - look at the interior, such as the interior - a high probability of success
- Painters-builders - the less color the better, because "you do not need glue strips and brush"
- Daltons - "so it's pink?"
- Goths - let's cook a cat.
Of course, the interior should be just fine to feel, so sentences like "white is best" (regardless of my taste) do not contribute to the discussion, especially since, after all, and color trends change. The focal point is not to duplicate patterns.
So how to combine colors to feel good in them and not be an architectural Shazza?

Please note the following rules:

1.       Nie przesłódź!

Jeśli lubicie ciepłe kolory na ścianach, wyobraźcie sobie dobry tort. Jeśli zjemy niewielki kawałek, będziemy usatysfakcjonowani. Jeżeli jednak wchłoniemy cały naraz, możemy zakończyć jego zwrotem. Identyczny efekt przy "cieplutkich" wnętrzach. Poza tym jasnożółte i brzoskwiniowe stały się już sztampą!

1. Do not sweeten!
If you like warm colors on the walls, imagine a good cake. If you eat a small piece, you will be satisfied. However, if you swallow all at once, you can finish vomiting it. The same result is with "warmy" setting. In addition, light yellow and peach have become clichés!

2.       Uważaj na kąty!!!

Szczególnie gdy pokój jest prostokątny. W kątach - jeśli nie są zasłonięte meblem lub tkaniną - kolory się wzmacniają. Gdy pomalujemy całe wnętrze na jeden wyraźny kolor (pastele mimo wszystko też się tu zaliczają - jedynie biele bez lub z domieszką innego koloru wyglądają sensownie), optycznie zmniejszymy wnętrze i uczynimy je pudełkowym:

2. Watch out for the corners!

Especially when the room is rectangular. In the corners - if it is not covered with furniture or fabric - colors reinforcing. When you paint the entire interior of the one clear color (pastels nonetheless also belong here - not just whites or mixed with another color look sensibly), we optically reduce the interior and box it:
3.       Bledzizna z bledzizną się nie łączy ...Zazwyczaj;)

W nadchodzącym sezonie przewidujemy operowanie odcieniami bladych kolorów tak, by wyeksponować grę światła. Jednak dotyczyć to będzie złamanych bieli, kolorów bardzo jasnych, także nieintensywnych beżów i delikatnych szarości. Jeśli chcecie połączyć miętowy z jasnoróżowym, to obojętnie czy w modzie to dobrze wygląda, nie róbcie tego we wnętrzu:

3. Pale with pale do not mix ... usually;)

In the upcoming season, we expect to operate shades of pale colors so as to expose the play of light. However, it will apply to broken white, very bright colors, including beige and delicate not intensive gray. If you want to connect with pale pink mint, no matter whether it is fashion it looks good, but do not do it in the interior:
Kiczu dostarcza nam oczywiście katalog farb - tym razem Barwy Natury. Uzyskujemy wrażenie, jakby zabrakło którejś farby, tylko nie wiadomo właściwie której... Gryzące się kolory sprawią, że Wasze wnętrze nabierze charakteru magazynu a każdy wstawiany mebel będzie wyglądał jak towar do wysłania klientowi!

Kitsch, of course, provides us with a catalog of paint - this time the colors of Nature. We get the impression that some paint ran out, but do not actually know which ... Biting colors will make your interior a magazine and each piece of furniture will look like a one to be sent to the customer!

4.   Nie odpoczniecie w jaskrawych kolorach.

Po prostu. Mimo, że mogą dodać Wam energii rano, nie pozwolą odpocząć wieczorem. Przemyślcie to!

4. You would not relax in bright colors.


Simply. Although it can add energy in the morning, it won't give a rest in the evening. Think about it!

5.       Uważaj na wymysły.

Niestandardowe połącznia mogą być ciekawe, lecz niekoniecznie gustowne. Należy uważać, żeby kolory ścian nie stały się centralnym punktem we wnętrzu, ponieważ to są tylko ściany...

5. Watch out for figments.

Nonstandard linking may be interesting, but not necessarily tasteful. Be careful that the colors of the walls become the focal point of the interior, because these are only walls.6.       Nie bój się ciemnego! Bój się nijakiego!

To nie ciemna ściana zmniejsza optycznie wnętrza - odpowiada za to cały rozkład kolorów. Dodatkowo, jeżeli boicie się, że będzie smutno, zapamiętajcie - kolory ni ciemne ni jasne czynią wnętrze "grobowym", ponieważ jasny kolor nie jest przy nich odpowiednio wyeksponowany.
Porównajcie te dwa wnętrza:

6. Do not be afraid of the dark! Fear neutral one!

It's not the dark wall that reduce optically an interior - responsible for that is the distribution of colors. In addition, if you are afraid that it will be sad, remember - colors nor dark neither light make the interior a "grave" because it is not a bright color that is exposed by them accordingly.
Compare these two interiors:

dobieranie kolorów brąz zły przykład
To zdjęcie jest tak epickie architektonicznie, że warto było je wrzucić drugi raz! O tym brązie powiedzielibyśmy - ni ciemny, ni jasny, ni...jaki. Jasne kolory przy nim aż tak nie kontrastują, za to ciemne wydają się ciemniejsze. Optycznie to wnętrze się zmniejszyło. Dodatkowo ciepły odcień przytłoczył przestrzeń - efekt PRZYTULNY GRÓB.

This photo is so epic architecturally, it was worth throwing it a second time! About the bronze we would say - nor dark, nor light, nor ... how. Bright colors with it do not contrast, but dark seem darker. Visually, the interior is reduced. In addition, a warm shade overwhelmed space - COZY TOMB effect.

dobieranie kolorów ciemna ściana
Tu jest o wiele lepiej. Ciemny brąz, który jest bezapelacyjnie ciemny uwydatnił biel, dzięki czemu wnętrze wygląda świeżo, lekko i przestronnie.

There is much better. Dark brown, which is hands down the dark highlighted white so that the interior looks fresh, light and spacious.4 komentarze

 1. chyba bede musial zmienic kolory w swoim pokoju...

  OdpowiedzUsuń
 2. Oczywiście możemy pomóc w tej zmianie! Wyślij nam zdjęcia na kazuradesign@gmail.com, a otrzymasz bezpłatnie porady dotyczące Twojego wnętrza, a Twój pokój ma niepowtarzalną okazję stać się pierwszą metamorfozą na blogu ;)

  OdpowiedzUsuń
 3. cenne wskazówki :o) na pewno je wykorzystam, zwłaszcza teraz, w trakcie urządzania nowego mieszkania

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące Twojego mieszkania, pisz śmiało na nasz adres mailowy - kazuradesign@gmail.com! Propozycje tematów postów także przyjmujemy ;)

   Usuń