3 sale - 3 pomysły... i 3 projektantów!

Część 1
Part1

Czasem zastanawiałem się, czy mając idealny podział 3 projekty/3 osoby lepiej, wydajniej i efektowniej będzie każdemu przydzielić jedną i w ten sposób stworzyć 3 charaktery, czy może projektować gromadnie - traktując zespół projektantów jako jeden organizm. Projekt sal w Blue Pencil rozwiał moje wszystkie wątpliwości.

Sometimes I wondered if having a perfect division 3 projects / 3 of the people, better, more efficiently will be assigned to each one, and thus to create three characters, or design in a group - as a team of designers as one body. Project of Blue Pencil dispelled all my doubts.

Działanie w grupie bowiem niesie ze sobą różne ryzyka i synergie. Z jednej strony:
  • rodzi się niebezpieczeństwo konfliktu
  • rodzi się niebezpieczeństwo, że każdy będzie chciał wdrożyć przede wszystkim własne rozwiązania
  • członkowie zespołu mogą mieć zupełnie inne wizje i inne rozumienie projektu
  • 1 osoba może opóźnić zadania innych

Action in the group carries different risks and synergies. On the one hand:

  • raises the risk of conflict
  • raises the danger that everyone will want to implement their own solutions primarily
  • Team members can have a completely different vision and understanding of the project
  • 1 person can delay other tasks


Jednak dobra znajomość między członkami zespołu, pozytywna atmosfera, efektywna komunikacja oraz posiadanie wspólnych celów powoduje niesamowicie zaskakujące efekty. Zwiększają się przecież zasoby mózgowe! Pracują 3 procesory, 3 pamięci, 3 dyski i 3 karty graficzne.

However, a good knowledge between team members, positive atmosphere, effective communication and common goals will have an extremely surprising results. Resources of the brain are increasing! Three processors, 3 memories, 3 discs and 3 cards are working.

Moje doświadczenie w zarządzaniu projektami (niezwiązanymi z architekturą) pozwoliło zniwelować określone ryzyka i wprowadzić pewne zasady, które pozwoliły korzystać z synergicznej mocy naszych zasobów umysłowych. Jasna komunikacja i wyrażanie własnej opinii to podstawa. Z drugiej strony nie obrażanie się i przyjmowanie konstruktywnej krytyki, a idąc dalej - godzenie się na kompromisy i pełna pokora gwarantują sukces każdego projektu. nie tylko architektonicznego.


My experience in project management (unrelated to architecture) helped offset certain risks and make some rules that allowed the use of the synergistic power of our mental resources. Clear communication and express one's own opinion is essential. On the other hand, do not take offense and accept constructive criticism, and going forward - accepting a compromise and full of humility guarantee the success of each project. not only the architecture.


Wracając jednak na Karabeli 2E do szkoły Blue Pencil... Pierwsze spotkanie i pierwszy spacer po pustych salach wzbudziły w nas śmiałe wizje. Stając pośrodku sali wyobrażaliśmy sobie i konsultowaliśmy to, co moglibyśmy zrobić. Nawet nie kłóciliśmy się, ponieważ pomysły mieliśmy nad wyraz podobne ;)

But returning to school Karaba 2E Blue Pencil ... The first meeting and the first walk through the empty halls aroused in us a bold vision. Standing in the center of the room we imagined what we could do. We do not even argued, because the ideas we had were almost the same;)

1. Mała sala
Small room

Gdy pomieszczenia są małe, możemy zrobić z nimi 2 rzeczy:
- powiększać optycznie
- uprzytulnić.
Pomyśleliśmy w tym miejscu o ludziach, którzy przychodzą na zajęcia po ciężkim dniu. Jechali z różnych miejsc Warszawy na Bemowo kilkanaście - dziesiąt minut i chcieliby nie widzieć wnętrza przypominającego ich miejsce pracy. Chcą odpocząć. Marzą o siedzeniu w domu. Ale równocześnie przecież pragną rozwoju i zdobywania wiedzy z języków obcych!!!
Dlatego powstał pomysł - DOM:


When the rooms are small, we can do two things with them:
- optically enlarge
- make them cozier.
We were thinking about people who come to class after a hard day. They were driving from different places in Warsaw to Bemowo, several - tens of minutes and do not want to see the interior reminiscent of their place of work. They want to relax. They dream of sitting at home. But at the same time still want development and learning of foreign languages​​!
So the idea - HOUSE:
Ciemny sufit obniży optycznie wysokie pomieszczenie, a przez to rozszerzy je i uprzytulni.

Efekt domowy uzyskać można przez tkaniny - zastąpienie ZUSowskich Verticali zasłonami z IKEI z pewnością nada klimat odprężenia.


Dark ceiling optically reduce high space, and thereby expand it, and make more cozy.

The house effect can be achieved by the home textiles - replacing blinds by curtains from IKEA will give climate of relaxation.


BENZY Zasłony, 2szt IKEA Tkanina z barwionej przędzy o widocznym wzorze z obu stron.
IKEA, BENZY 129zł

Fototapeta z książkami- tania i genialna. Marcin nie chciał stawiać niepotrzebnych mebli, poza tym - pomieszczenie nie jest zbyt duże. Pomysł z umieszczeniem jej właśnie między oknami - zasłony zasłonią końce fototapety, dzieki czemu regał będzie wyglądał jak ustawiony we wnęce, zyska na naturalności i przestrzenności. Same zalety!!!

Mural of books-cheap and brilliant. Martin did not want to put unnecessary furniture, besides - the room is not too large. The idea of ​​putting it right between the windows - curtains mask the ends of the wallpaper, so bookstand will look like placed in a niche, gain in naturalness and spaciousness. Only advantages!

Tapeta BIBLIOTEKA, Leroy Merlin, 57,18 zł rolka

Inwestor po przedstawieniu naszej koncepcji wpadł na nieco inny pomysł - inny, lecz genialny!!!

After looking through the presentation, investor came up with the concept of a slightly different idea - different, but brilliant!

2. Sala średnia
             ... już w tym tygodniu ;)

 Average room
              ... as early as this week;)
Tags:

0 komentarze